WP Super Cache

A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.


Automattic 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.2 Đã cập nhật 5 ngày trước

CDN Buster

CDN Buster is a tool to invalidate the files cached on your CDN server en…


Manoj Thulasidas 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.9 Đã cập nhật 2 năm trước