Quiz Importer Plugin

WP Quiz Importer plugin can import MS Word quiz questions into wordpress quiz providers such…


Prasad Tumula 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.24 Đã cập nhật 7 năm trước

Max Stats Table for WP Pro Quiz

This plugin reqires the WP Pro Quiz plugin by Julius Fischer (https://wordpress.org/plugins/wp-pro-quiz/). The plugin will…


J-Rod 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.20 Đã cập nhật 4 năm trước