Quiz Importer Plugin

WP Quiz Importer plugin can import MS Word quiz questions into wordpress quiz providers such…


Prasad Tumula 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.20 Đã cập nhật 5 năm trước

Max Stats Table for WP Pro Quiz

This plugin reqires the WP Pro Quiz plugin by Julius Fischer (https://wordpress.org/plugins/wp-pro-quiz/). The plugin will…


J-Rod 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.16 Đã cập nhật 3 năm trước