Print, PDF, Email by PrintFriendly

The #1 Print, PDF, Email button. Stylish, full featured, customizable. Add custom header, footer, and…


Print, PDF, & Email by PrintFriendly 50,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.5 Đã cập nhật 7 tháng trước

WP-Print

Displays a printable version of your WordPress blog's post/page.


Lester 'GaMerZ' Chan 20,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 5 tháng trước