WP Hide Admin Bar

This plugin will help to hide admin-bar based on selected user roles and user capabilities.


P. Roy 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.15 Đã cập nhật 4 năm trước