WordPress Simple HTML Sitemap

Using WordPress Simple HTML Sitemap plugin, you can add HTML Sitemap anywhere on the website…


Ashish Ajani 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 4 ngày trước

WP Sitemaps Config

Easily configure all XML sitemaps generated by the WordPress core


Kybernetik Services 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 5 tháng trước

Light-XML Sitemap

Light-XML Sitemap dynamically creates dynamic XML Sitemap that comply with Google Sitemap protocol.


Neoslab 90+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 3 tuần trước