Wd-easy-responsive-slider-xoss

Wd-easy-responsive-slider-xoss is a very lightweight responsive image slider plugin with thumbnail and caption support.


Rezaul haque Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.32 Đã cập nhật 6 năm trước

CB Full Responsive Slider

Easy Full Responsive Slider, just go to sliders post, and add new slider. and use…


Md Abul Bashar Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5 Đã cập nhật 2 năm trước