Custom Fields Notifications

A tiny plugin which allows to use wordpress custom fileds in notification boxes.


Ali Mirzaei Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.30 Đã cập nhật 6 năm trước