Hide Administrator Bar

Use this plugin to Hide Administrator bar for any user role on your website.


Yogesh Pawar, Clarion Technologies 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.10 Đã cập nhật 2 năm trước

Goodbye Bar!

Allows the user to remove the Wordpress Admin Bar from their sites.


Michael Christon of BusinessMagi 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 10 năm trước