Quikly Payment Gateway

This plugin integrates Woocommerce with Quikly Payment Facilitator button, which you can use as a…


QUIKLY GROUP UK LTD 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.9 Đã cập nhật 2 năm trước

Integrate Payler with Woocommerce

The plugin allows you to connect payments via Payler (https://payler.com) to your woocommerce based e-shop.


Korol Yuriy aka Shra Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.3 Đã cập nhật 4 tháng trước