Accordion

Create accordion, faq, tabs, tab content via shortcode and display anywhere under post, page or…


PickPlugins 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

Tabs & Accordion

Create tabs, accordion, faq tab content via shortcode and display anywhere under post, page or…


PickPlugins 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.3 Đã cập nhật 6 tháng trước