Wistia WordPress Plugin

Enables all Wistia embed types to be used in your WordPress blog.


Wistia, Inc. 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.16 Đã cập nhật 3 tháng trước

Simple Wistia Embed

The simplest Wistia OEmbed plugin ever. Simply paste the URL and it works!


Christopher Smith 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.35 Đã cập nhật 8 năm trước

Sticky Spotlight Video Player

Get the most complete marketing driven video player that plays YouTube, Vimeo, Wistia, and Self-Hosted…


HeyGoTo 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.26 Đã cập nhật 6 năm trước

Embed Wistia Vid

A plugin to embed a Wistia Vid on Wordpress. To use Plugin install and then…


Craig Lambie 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 10 năm trước