Widget Subtitles

Add a customizable subtitle to your widgets


Jory Hogeveen 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 6 tháng trước

Widget Subtitle

Add a subtitle input field to all widgets.


Eduardo Zulian 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.41 Đã cập nhật 9 năm trước