Ziteboard Online Whiteboard

Embed an infinite, zoomable whiteboard from Ziteboard (https://ziteboard.com) – an online whiteboard with real-time collaboration.


Ziteboard 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.2 Đã cập nhật 1 tháng trước

Shared Whiteboard

Shared Whiteboard is a WordPress plugin that makes it easy to add interactive whiteboards to…


A Web Whiteboard 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6.1 Đã cập nhật 10 năm trước