WordPress Web Service

WordPress Web Service is used to access WordPress resources via WSDL and SOAP.


Björn Kahlert 90+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6.1 Đã cập nhật 11 năm trước

wp-webservices

This plugin extends the basic webservices exposed by WordPress.


Prasath Nadarajah 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.2.1 Đã cập nhật 13 năm trước