Easycron

Utilize EasyCron's API to configure a cron job that will trigger WordPress's cron script (wp-cron.php)…


EasyCron Team 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 5 tháng trước

WpRightOnTime

Every WordPress schedule right on time! Make sure your scheduled events happen exactly when you…


WpRightOnTime Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.19 Đã cập nhật 5 năm trước