Seed Fonts

Use web fonts (@font-face) by choosing from Google Fonts, Bundled Thai-English fonts, and your own…


Seed Webs 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.0 Đã cập nhật 4 tuần trước

Web Fonts Loader

Load the 20 most popular Google Fonts within your WordPress.


Krasen Slavov 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.5 Đã cập nhật 3 tháng trước

WP Web Fonts

Brighten up your blog with Web fonts from google. Take a look at the screenshots…


Stephan Ahlf 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 11 năm trước

RH Devnia Webfonts

this plugin is change your body font with devnia web fonts service if yout site…


Waheed Ezzat 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.37 Đã cập nhật 8 năm trước