TechGasp Sound Master

TechGasp Sound Master is a light weight and shiny clean code wordpress plugin that you…


TechGasp 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.8 Đã cập nhật 2 năm trước

TechGasp Mix Master

TechGasp Mix Master is the wordpress plugin that you need to display mixcloud real-time streaming…


TechGasp 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.8 Đã cập nhật 2 năm trước

TechGasp Rave Master

TechGasp Rave Master plugs-in perfectly into wordpress and allows you to display all the reverbnation…


TechGasp 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.8 Đã cập nhật 2 năm trước

Media Modal

Embed or open (through modal) your video links or audio (mp3 or wav) files using…


Carlo Andro Mabugay 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.37 Đã cập nhật 8 năm trước