CyberProjekt Image Watermark

This WordPress plugin will automatically add a watermark to photos uploaded to media library.


Jacek Głogosz 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.22 Đã cập nhật 5 năm trước

Image Label Maker

The Image Label Maker is a simple plugin to merge images together and creates a…


Mostafa Shahiri Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.x Đã cập nhật 3 năm trước