LinkedIn SC

Parses your linkedIn resume and allows you to display it using Shortcodes.


Guillaume Viguier-Just 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.1.4 Đã cập nhật 11 năm trước

LinkedIn Resume

Display your CV (also called Resume or Curriculum vitae) on your blog from your linkedIn…


Arnaud Lejosne 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.2.1 Đã cập nhật 11 năm trước