WP Vietnamese URL

Đây là plugin giúp chuyển trọn vẹn chuỗi tiếng Việt có dấu thành không dấu…


Hoang Tuan Anh (Hoàng Tuấn Anh) 700+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.01 Đã cập nhật 10 năm trước

Vietnamese Permalink

Make you Permalink friendly: no space, no accents, no dot, no @… and reset your…


Nguyen Duy Nhan 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6.1 Đã cập nhật 7 năm trước

Vietnamese slug

This plugin will help you have a nice permalink in Post, category or tag's slug…


Jam Việt 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.15 Đã cập nhật 3 năm trước

Vietnamese Clean URL

This plugin will help you have a nice permalink in Post, category or tag's slug…


Vietnam Indexing 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.19 Đã cập nhật 4 năm trước

WP-AVIM

This plugin integrates AVIM into your blog in a snap.


Quang Anh Do Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.7 Đã cập nhật 12 năm trước

Supermalink

Make a SEO friendly URLs, clean URLs, permalinks, etc. You know, those nice-looking URLs that…


Thanh D. Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6.1 Đã cập nhật 7 năm trước