Vietnamese slug

This plugin will help you have a nice permalink in Post, category or tag's slug…


Jam Việt 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.23 Đã cập nhật 6 năm trước

Vietnamese Clean URL

This plugin will help you have a nice permalink in Post, category or tag's slug…


Vietnam Indexing 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.27 Đã cập nhật 7 năm trước

WP-AVIM

This plugin integrates AVIM into your blog in a snap.


Quang Anh Do 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.7 Đã cập nhật 15 năm trước

Supermalink

Make a SEO friendly URLs, clean URLs, permalinks, etc. You know, those nice-looking URLs that…


Thanh D. 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6.1 Đã cập nhật 10 năm trước