Gallery with thumbnail slider

Gallery with thumbnail slider(GWTS) is a very nifty responsive gallery plugin that helps you put…


Galaxy Weblinks 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.5 Đã cập nhật 1 năm trước

jQuery Vertical Scroller

Use jQuery Vertical Scroller plugin to display posts as a vertical scroll in a widget,…


Vamsi Pulavarthi 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.14 Đã cập nhật 4 năm trước

Vertical Carousel

Display vertical carousel slider with the help of a shortcode.


Aftab Husain 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Vertical Client Carousel

This plugin will add vertical client carousel slider in your wordpress site.


NetAttingo Technologies 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.24 Đã cập nhật 6 năm trước