Gallery with thumbnail slider

Gallery with thumbnail slider(GWTS) is a very nifty responsive gallery plugin that helps you put…


Galaxy Weblinks 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

jQuery Vertical Scroller

Use jQuery Vertical Scroller plugin to display posts as a vertical scroll in a widget,…


Vamsi Pulavarthi 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.16 Đã cập nhật 4 năm trước

Vertical Carousel

Display vertical carousel slider with the help of a shortcode.


Aftab Husain 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 10 tháng trước

Vertical Client Carousel

This plugin will add vertical client carousel slider in your wordpress site.


NetAttingo Technologies 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.26 Đã cập nhật 7 năm trước