Gallery with thumbnail slider

Gallery with thumbnail slider(GWTS) is a very nifty responsive gallery plugin that helps you put…


Galaxy Weblinks 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.4 Đã cập nhật 2 tháng trước

jQuery Vertical Scroller

Use jQuery Vertical Scroller plugin to display posts as a vertical scroll in a widget,…


Vamsi Pulavarthi 900+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.17 Đã cập nhật 5 năm trước

Vertical Carousel

Display vertical carousel slider with the help of a shortcode.


Aftab Husain 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.6 Đã cập nhật 1 năm trước

Vertical Client Carousel

This plugin will add vertical client carousel slider in your wordpress site.


NetAttingo Technologies 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.27 Đã cập nhật 7 năm trước