Responsive Vertical Icon Menu

WordPress Responsive Vertical menu plugin is an nice and handy plugin for showing your menu…


wpdevart 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

SM Vertical Menu

Wordpress widget menu for show menu vertically in your site side bar.


Mahabubur Rahman 900+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.19 Đã cập nhật 6 năm trước

SideMenu

Injects a sliding side menu / sidebar into any theme!


Webd Ltd 800+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.1 Đã cập nhật 4 tuần trước

Vertical Menu Widget

Easily add a vertical menu to your widgetable sidebar. With this plugin you can create…


Wizard Internet Solutions 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.1.4 Đã cập nhật 11 năm trước