Current PHP Version

Know the currently installed PHP version in the "At a Glance" admin dashboard widget.


Sravan Bhaskaravajjula Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.7 Đã cập nhật 1 năm trước