WP Remove Version Number

License: GPLv2 or later WordPress plugin to remove the version number from the WordPress front…


EastSide Code Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.9 Đã cập nhật 1 năm trước