BibleGateway VOTD

Adds BibleGateway.com's verse of the day as a sidebar widget, or on a page or…


Dave Zaikos 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.20 Đã cập nhật 5 năm trước

The Word Widget

Shows two Bible verses per day: "The Word" by project Bible 2.0, available in more…


Helmut Steeb 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 1 tháng trước

50 Promesas Biblicas

Este plugin te dejará poner un versiculo en tu sitio web a traves de un…


Eduardo Rodriguez 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.10 Đã cập nhật 2 năm trước