VAPTCHA智能人机验证

唯一未被自动化程序破解的人机验证解决方案。完全免费,1秒即过。Much better than CAPTCHA


vaptcha 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.6 Đã cập nhật 11 tháng trước

TomS Vaptcha

Gesture captcha —— Easy for human, hard for robots. Protect the login, register, lostpassword and…


Tom Sneddon Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 5 tháng trước