Tài khoản

The Tài khoản plugin helps to change username, only if username is not exist and…


Pranav Pathak 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.4 Đã cập nhật 1 năm trước

WPVN – Username Changer

This plugin lets you change user's login username. It changes user_nicename as well so that…


Minh-Quan Tran (itscaro) 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.38 Đã cập nhật 10 năm trước