Cross Registration Integration

Integrates with the WordPress registration process to assist with the registration process for other systems.


GKauten 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.9.2 Đã cập nhật 14 năm trước

LoginRadius CIAM

Features of this Plugin A clean, user friendly WP admin U/I. Users can login via…


LoginRadius Team Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.6 Đã cập nhật 1 năm trước

Sama member registration

Sama member registration is a simple member registration system.


WAP Nishantha Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.3 Đã cập nhật 8 tháng trước