Square Thumbs for User Photo

Extends the User Photo plugin to allow the generation of square thumbnails. You MUST have…


Simon Wheatley 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.7.1 Đã cập nhật 13 năm trước