Simpler Redirects

This plugin allows you to specify redirections from one URL to another.


spacecodes Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.6 Đã cập nhật 1 năm trước