Simpler Redirects

This plugin allows you to specify redirections from one URL to another.


spacecodes Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.4 Đã cập nhật 11 tháng trước