Blimply

Blimply will allow you to send push notifications to your mobile users utilizing Urban Airship…


Rinat Khaziev, doejo 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6-alpha-23887 Đã cập nhật 10 năm trước

Urban Push

A plugin that uses the Urban Airship API to send a push notification from the…


Sonny Parlin 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.41 Đã cập nhật 10 năm trước