WordPatch

Automatically applies customizations to themes, plugins, and your codebase using patch files (supports git, unix,…


JointByte Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.15 Đã cập nhật 2 năm trước