Easy Custom Sidebars

This plugin allows you to replace any sidebar/widget area in your theme without writing a…


Titanium Themes 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.9 Đã cập nhật 3 năm trước