Blog Terminal

Blog Terminal provides a terminal-like box for embedding terminal commands within pages or posts.


Radek Sprta 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.7 Đã cập nhật 2 năm trước

WP-Terminal

WP-Terminal provides a terminal-like box for embedding terminal commands within pages or posts.


Mariano Simone 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.9.2 Đã cập nhật 13 năm trước

WP-ShkShell

WP-ShkShell provides a terminal-like box for embedding terminal commands within pages or posts. It also…


shk.schneider 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 12 năm trước