Ukr-To-Lat

Converts Ukrainian characters in post, page and term slugs to Latin characters.


Alexander Butyuhin 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.15 Đã cập nhật 4 năm trước