Ping.fm Status Widget

Ping.fm (http://ping.fm) is a simple service that makes updating your social networks a snap. You…


Sam Lesher 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.1 Đã cập nhật 14 năm trước

Twitter Status

Twitter Status is a very simple no-fuzz plugin that gets the current Twitter message for…


Nathan Rijksen 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.7 Đã cập nhật 14 năm trước