Remove "Powered by WordPress"

Removes the Wordpress credit on all default Wordpress themes and replaces with a widget sidebar…


Webd Ltd 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

Options for Twenty Twenty-One

Adds powerful customizer options to modify all aspects of the default Wordpress theme Twenty Twenty-One.


Webd Ltd 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 2 tháng trước