Mobile Friendly Twenty Ten

Mobile Friendly Twenty Ten helps make websites and blogs running the Twenty Ten Theme -…


Guy Shaked 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.24 Đã cập nhật 2 năm trước

Twenty Ten IE6 Menus

Use this plugin to make the main menu in the twentyten theme drop down in…


Sara Cannon 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.0.5 Đã cập nhật 13 năm trước