Twenty Eleven Theme Extensions

Easy to use customizations for the default theme Twenty Eleven–add sidebars back into your blog…


Mike Walker, MozTools 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.2.1 Đã cập nhật 13 năm trước

Mobile Friendly Twenty Ten

Mobile Friendly Twenty Ten helps make websites and blogs running the Twenty Ten Theme -…


Guy Shaked 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.24 Đã cập nhật 2 năm trước