WP-Mail-Validator

WP-Mail-Validator is an anti-spam plugin. It provides mail-address validation in 5 ways:


Marcus Kimpenhaus 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.13 Đã cập nhật 3 năm trước