Loco Translate

Translate WordPress plugins and themes directly in your browser


Tim Whitlock 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.4 Đã cập nhật 2 tháng trước

WPT Custom Mo File

WPT Custom Mo File is a powerful translation plugin that helps you use your own…


WP-Translations Team 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.12 Đã cập nhật 2 năm trước

Translation connectors

Smartcat Translation Manager offers the easiest way to translate your WordPress pages and posts into…


Smartcat Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.4 Đã cập nhật 2 tháng trước