No Self Pings

Keeps WordPress from sending pings to your own site.


David Artiss 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 4 tuần trước

Webmention

Enable conversation across the web. When you link to a website you can send it…


Matthias Pfefferle 900+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 1 tuần trước