WP Booking

WP Booking là plugin WordPress tạo ra một hệ thống đặt phòng hoàn chỉnh.


wpbooking 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.22 Đã cập nhật 4 năm trước

RezBS Connect

RezBS Connect connects Wordpress to the RezBS booking platform for online booking integration.


Ben Jamieson 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 8 tháng trước