Post Editor Buttons Fork

This plugin allows you add your own buttons to the post editor's TEXT mode toolbar.


Kailey Lampert 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.27 Đã cập nhật 7 năm trước

Post Editor Buttons

This plugin allows you add your own buttons to the post editor's toolbar.


Oren Yomtov 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.9.2 Đã cập nhật 13 năm trước