Real-time TITLE Checker

Real-time TITLE Checker is a plug-in that allows you to quickly search, narrow down, and…


rei.k Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.22 Đã cập nhật 4 năm trước

Custom Admin Widget Titles

This plugin allows you to input nice looking and descriptive widget titles in your admin…


Geraldo Pena Perez Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.10 Đã cập nhật 2 năm trước

Badger

Change the browser tab title when another browser tab is active.


Michael Atkins Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 4 tuần trước