Post Read Time

Post Read Time calculate the time it would take to the user to read an…


Lorenzo Noccioli 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.7 Đã cập nhật 1 năm trước

Mins To Read

Displays read time of your blog post.


Think201 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.19 Đã cập nhật 3 năm trước