News Ticker Anywhere

This plugin will create news/ticker Anywhere where you want show Popup


Mr.LongAnh 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.8 Đã cập nhật 2 năm trước

RINF News Widget

RINF News ticker. Display daily news headlines on your blog.


RINF News 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.21 Đã cập nhật 10 năm trước

Ticker Pro

Ticker Pro probably the simplest and lightweight ticker in the world. Which display your ticker…


Md Miraj Khan Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.24 Đã cập nhật 7 năm trước

Financial Ratio

Provides a block for Wordpress that displays a financial ratio of a company.


xelonic capital GmbH Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 5 tháng trước

Creative News Ticker

This plugin will add a news ticker in your wordpress pages and posts with shortcode.


Md. Naeem Ahmed Opu Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.24 Đã cập nhật 7 năm trước

Bitcoin Widgets

Simple widget for displaying current bitcoin quotes to currencies.


Banana Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.15 Đã cập nhật 4 năm trước