Featured Image Extended

Feature Image Extended extends featured image builtin functionality.


Enrico Sorcinelli Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.23 Đã cập nhật 5 năm trước

WP Popular Posts Widget

Widget for displaying popular posts with thumbnail and post view counter.


Nashita Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.18 Đã cập nhật 4 năm trước

Featured Lyth Slide

Easy to use WordPress slide plugin for featured post with thumbnail and nice Breaking animation.


Lythium Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.22 Đã cập nhật 6 năm trước

Rusty Social Image Share

Keep your original Featured Image proportions whilst sharing to Facebook.


RustyBadRobot Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.13 Đã cập nhật 3 năm trước

Tiny Default Thumbnail

Allows you to add a default featured image to posts. Just add a default image…


Vincent Dubroeucq Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.9 Đã cập nhật 2 năm trước

Whatever Posts Widget

Simple and clean styling widget for displaying posts from any post type with thumbnail.


Nashita Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.18 Đã cập nhật 4 năm trước

Business Listing

Displays a list of businesses in box with a a description below an image. They…


Chris Hood, On The Grid Web Design LLC Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

Kikushima jobs

Show recruit information on cooperation site.


kikushima Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.15 Đã cập nhật 3 năm trước

WP Default Feature Image

Giúp bạn chọn ảnh đại diện mặc định cho bất kì các loại bài viết,…


Duc Bui Quang Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với v4.9.2 Đã cập nhật 5 năm trước

Kikushima Recipes

Show recipes information on restaurant or recipe sites.


kikushima Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.15 Đã cập nhật 3 năm trước