Safe Updates

Make sure your theme and plugins are tested before updating WordPress.


Nahid Ferdous Mohit Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.12 Đã cập nhật 3 năm trước

Unreal Themes switching

"Unreal Themes switching" allows to swap the active theme to another one, when your website…


Roman Bondarenko Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.15 Đã cập nhật 4 năm trước