Cài đặt chủ đề

Plugin này phát hiện trình duyệt di động và hiển thị chủ đề như các…


Dinesh Karki 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 8 tháng trước

WP-Mobilizer

WP-Mobilizer detects over 5,000 mobile devices and displays. You choose the theme you want for…


Kilukru Media 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6.1 Đã cập nhật 9 năm trước