SimpleTicker

A simple ticker plugin for wordpress. It supports multiple tickers. You can define an update…


Michael Bartel 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.2.1 Đã cập nhật 9 năm trước